Terug naar boven

Gebruikersvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor iedereen die zich aanmeldt op Vind-een-Alternatief.nl (verder vermeld als ‘de hulpverlener’) en zijn geldig vanaf 17/11/2011 en aangevuld nav de GDPR op 25/05/2018.

1. Doel van deze website

 • Vind-een-Alternatief.nl heeft als doel om alternatieve therapie en zelfontwikkeling laagdrempelig te maken en de zoektocht naar een geschikte hulpverlener of cursus te vergemakkelijken.
 • Zo is Vind-een-Alternatief.nl een kwaliteitsvolle doorverwijssite waar hulpverleners hun praktijk kenbaar maken, zodat bezoekers op een duidelijke en efficiënte manier de hulpverlener kunnen vinden die bij hen past.
 • Ook kunnen organisatoren infosessies, lezingen, workshops, activiteiten, cursussen, trainingen, opleidingen enz. – die te maken hebben met het thema van de website – via Vind-een-Alternatief.nl bekendmaken aan een doelgericht publiek.

2. Vermelding

 • Een vermelding op Vind-een-Alternatief.nl houdt in dat de gegevens over de hulpverlener, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten opgenomen worden in de zoekacties en opgelijst worden naargelang de selectie van de bezoeker. Ook zullen de opgestelde pagina’s opgenomen worden door de verschillende zoekmachines. De hulpverlener heeft de mogelijkheid om zichzelf, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten voor te stellen op een persoonlijke pagina waar enkel zelfbepaalde gegevens zichtbaar zijn. Alle gegevens moeten conform het doel van deze website zijn.
 • Voor de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website dient ieder profiel aangemaakt te worden voor één persoon en kan/mag ieder account slechts één persoonsnaam vermelden. Ook de eventuele erkenningsnummers, opleidingen en beroepsverenigingen zijn uiteraard persoonsgebonden, en ook de klachten, therapievormen en andere zoektermen dienen op persoonsgebonden basis te worden geselecteerd. Het is niet toegelaten om zoektermen te selecteren op basis van het aanbod van bv. collega's binnen een groepspraktijk.
 • De naam van de groepspraktijk kan wél vermeld worden bij 'praktijknaam' en verschijnt dan in de titel achter de persoonsnaam. In de persoonlijke tekst kan naast de eigen tekst, ook informatie gegeven worden over de groepspraktijk of collega's waarmee je samenwerkt.
 • Enkel voor psychologen op de Belgische websites: om je als psycholoog kenbaar te mogen maken is het noodzakelijk om een geldig inschrijvingsnummer van de psychologencommissie te hebben, dit jaarlijks te vernieuwen en na te kijken of deze vernieuwing in orde is. Het niet tijdig vernieuwen kan tot gevolg hebben dat je profiel tijdelijk offline geplaatst wordt.
 • Via de login-gegevens kan de hulpverlener de persoonlijke gegevens zelf beheren, wijzigen of aanvullen.

3. Tarieven

 • Een vermelding op Vind-een-Alternatief.nl is geldig respectievelijk voor 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar, startende vanaf de verwerking van betaling of aansluitend op de nog lopende termijn. Er zijn geen bijkomende kosten per contactname of extra functionaliteiten, met uitzondering van het plaatsen van cursussen.
 • Prijzen voor hulpverleners
 • Korting voor groepspraktijken
 • Prijzen voor het plaatsen van activiteiten (als hulpverlener)
 • Prijzen voor organisatoren voor het plaatsen van workshops, cursussen, opleidingen ea (incl 15 gratis credits per jaar)
 • De startdatum van de vermelding is de dag van het online plaatsen van het persoonlijke profiel door Vind-een-Alternatief.nl. De vermelding eindigt op dezelfde dag van het afgeronde jaar, afhankelijk van de gekozen termijn. (Bijvoorbeeld voor een jaarvermelding: start 18 oktober 2012 – einddatum tem 18 oktober 2013)
 • Uitzonderingen zijn mogelijk afhankelijk van tijdelijke aanbiedingen. Aanbiedingen hebben een beperkte geldigheid.
 • Credits voor het plaatsen van activiteiten zijn steeds volledig verbonden aan het profiel. Indien de vermeldingstermijn van het profiel verlopen is, kunnen de credits niet afzonderlijk gebruikt worden. Resterende credits blijven behouden totdat het profiel opnieuw verlengd wordt en kunnen verder gebruikt worden eens de betaling voor het profiel verwerkt is.
 • Alle tarieven zijn onder voorbehoud van typfouten.
 • De tarieven kunnen jaarlijks wijzigen (zie ook §10. Wijzigingen).
 • Kortingen via het collega-kortingssysteem kunnen enkel vergaard worden door het aanbrengen van leden die nog nooit eerder gebruik maakten van Vind-een-Alternatief.nl of één van de andere platformen onder de koepel van I-Publicity. Onder 'gebruik maakten van' dient 'het aanmaken van een account en profiel' verstaan te worden.
 • Eventuele kortingen die werden vergaard dankzij promotie-acties of het collega-kortingssysteem zijn steeds onder voorbehoud en kunnen ontzegd worden indien Vind-een-Alternatief.nl dat nodig acht.

4. Aanmelding

 • Bij aanmelding geeft de hulpverlener zijn naam en mailadres op. Na goede ontvangst wordt naar dit mailadres een mail verzonden met bevestigingslink. Via Login kan de hulpverlener zich inloggen, zijn profiel aanmaken en de facturatiegegevens in vullen. Na het invoeren van de hoofdzakelijke gegevens, krijgt de hulpverlener een uitnodiging tot betaling toegestuurd via mail. De gegevens kunnen nadien aangevuld of gewijzigd worden.
 • Na het ontvangen van de betaling worden deze gegevens binnen een termijn van 10 werkdagen op de website geplaatst door Vind-een-Alternatief.nl.
 • De factuur wordt naar het opgegeven mailadres gestuurd. De hulpverlener is verantwoordelijk om vóór zijn betaling de juiste btw - gegevens in zijn profiel in te brengen.
 • De hulpverlener heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren binnen 14 dagen na de betaling. Deze annulering dient te gebeuren via mail naar het contactadres. Vind-een-Alternatief.nl is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe storingen.
 • Een wachtwoord kan opnieuw opgevraagd worden op de inlogpagina. Dit zal verstuurd worden naar het opgegeven mailadres.

5. Betaling

 • Zoals eerder vermeld krijgt de hulpverlener na het invullen van de hoofdzakelijke gegevens een aanvraag tot betaling via het opgegeven mailadres.
 • Betalingen verlopen via een online betaalsysteem en worden verwerkt door Payment provider Mollie.
 • De voldane factuur wordt naar het opgegeven mailadres gestuurd.
 • Bij het niet betalen worden de gegevens niet op de website geplaatst. Op tijd betalen vermijdt dat het profiel en/of aangemelde activiteiten automatisch offline gaan en hiermee de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines verloren gaan.

6. Contactopnames goed ontvangen

 • De hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor het goed ontvangen van de contactopnames via email van zijn cliënten. Hierbij is het cruciaal dat hij een goedwerkend emailadres opgeeft.
 • Daarnaast is het raadzaam om wekelijks de spambox na te kijken op gewenste berichten zoals emails en contactopnames alsook frequent de contactverzoeken via de website te consulteren om na te gaan of je onze e-mails nog goed ontvangt. Contactverzoeken blijven steeds één maand beschikbaar op je account, daarna worden de inhoud en de afzender verwijderd.
 • De hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn emailadres.
 • Hier lees je hoe je onze emails goed ontvangt.

7. Verlengen / stopzetten

 • De hulpverlener ontvangt 35 dagen voor het verlopen van de vermelding per mail een uitnodiging tot verlenging. De hulpverlener dient te bevestigen door de betaling uit te voeren.
 • De nieuwe vermelding gaat van start de eerste dag na het verstrijken van de vorige einddatum.
 • De hulpverlener hoeft bij het niet verlengen van de vermelding geen opzeg te geven en er is geen opzeggingstermijn.
 • De hulpverlener kan de verlenging annuleren binnen 14 dagen na betaling. Deze annulering dient te gebeuren via mail naar het contactadres. Vind-een-Alternatief.nl is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe verstoringen.
 • Wanneer de hulpverlener de vermelding wenst stop te zetten voor het verstrijken van de einddatum, dient dit aangevraagd te worden via mail naar het contactadres. Binnen een termijn van 14 werkdagen zullen alle gegevens offline gezet worden. Een (gedeeltelijke) terugbetaling van de vermelding is niet mogelijk, ook niet bij stopzetting van de praktijk, ziekte, overlijden etc.
 • Na stopzetting of niet verlengen blijven de persoonlijke inloggegevens geldig gedurende 1 jaar. Hiermee heeft de hulpverlener de mogelijkheid om het persoonlijk profiel opnieuw te activeren na betaling en na aanvraag via mail naar het contactadres. De hulpverlener dient zich bewust te zijn dat een onderbreking van zijn vermelding het verliezen van de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines tot gevolg heeft.
 • Vind-een-Alternatief.nl behoudt zich het recht de site of de werking hiervan stop te zetten, voor welke reden dan ook. Niet-gebruikte credits vervallen bij deze en worden niet terugbetaald. Lopende vermeldingen worden op het moment van offline gaan stopgezet en worden niet terugbetaald. Eventuele schade door het stopzetten van de site wordt niet vergoed.

8. Gegevens

 • Met de inloggegevens heeft de hulpverlener de mogelijkheid om ten alle tijden gegevens op het persoonlijk profiel te wijzigen of aan te vullen. Deze gegevens kunnen enkel beheerd worden door de hulpverlener in kwestie. Derden hebben geen toegang tot het wijzigen van deze gegevens. Vind-een-Alternatief.nl heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van het profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.
 • Wanneer Vind-een-Alternatief.nl van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft Vind-een-Alternatief.nl het recht om het profiel onmiddellijk en definitief te verwijderen en de vermelding stop te zetten. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling gebeuren van het vermeldingsbedrag of een deel hiervan.
 • De hulpverlener dient de gegevens op te stellen conform het doel van de website en mogen niet in strijd zijn met de wet. Vind-een-Alternatief.nl stelt een gewetensvol handelen voorop en vergt van de hulpverleners op de website hetzelfde. Klachten over incorrecte of ongepaste informatie op het profiel of klachten over ongepast gedrag door een hulpverlener op de website worden steeds onderzocht en kunnen leiden tot het verwijderen van de vermelding.
 • Tantra, erotische of seksueel gerichte inhoud is niet toegestaan op het persoonlijk profiel of in aangeboden cursussen. Deze inhoud zal verwijderd worden.
 • Indien de hulpverlener zich vermeldt als psycholoog op één van de Belgische websites dient de hulpverlener te beschikken over een geldig inschrijvingsnummer van de psychologencommissie. De familienaam welke wordt opgegeven in het profiel, dient identiek te zijn aan de opgegeven naam van de psychologencommissie.
 • De hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel. De hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de zoektermen (therapievormen, klachten ea), rekening houdend met bescherming van beroepstermen, patenten, trademarks en andere regelgeving. Vind-een-Alternatief.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onwetmatige selectie door de hulpverlener. Ook de volledige inhoud van persoonlijke tekst, en de juistheid hiervan, is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener en kan niet verhaald worden op Vind-een-Alternatief.nl.
 • Teksten en omschrijvingen moeten zelf geschreven of herformuleerd zijn en mogen niet overgenomen worden van derden.
 • De hulpverlener dient steeds over het gebruiksrecht te beschikken voor alle inhoud die op hun profiel geplaatst wordt. Plagiaat of het schenden van copyright wetgeving worden niet getolereerd. Het kopiëren van teksten van het internet (zonder bronvermelding) en het gebruik van foto’s zonder het beschikken over gebruiksrecht zijn niet toegelaten. Bij gebruik van stockfoto’s (natuurfoto’s, kunst etc.), dienen de foto’s door de hulpverlener aangekocht te worden. Ook bij gebruik van foto’s gemaakt door een professionele fotograaf, dient de hulpverlener na te gaan of er toestemming is om deze in commerciële context (al dan niet met vermelding van zijn/haar naam) te gebruiken.
  Ontvangen wij bericht over het schenden van het gebruiksrecht met boetes of rechtzaak als gevolg, dan behoudt Vind-een-Alternatief.nl het recht om die kosten te verhalen op de persoon wiens naam verbonden is aan het profiel.
 • Er kunnen tot 3 linken naar een persoonlijke website geplaatst worden. Linken naar een andere doorverwijssite of sites die niet conform zijn aan het doel van Vind-een-Alternatief.nl zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden.

9. Privacy

 • Vind-een-Alternatief.nl verklaart dat gegevens van de hulpverlener niet gebruikt zullen worden voor externe commerciële doeleinden en niet zullen worden doorgegeven aan derden.
 • Gelet op de wet van 8/12/’92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt de hulpverlener er mee in dat alle door de hulpverlener ingevoegde gegevens, uitgezonderd de facturatie –en registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en bijgevolg raadpleegbaar zijn.
 • In ons privacy beleid vind je alle nodige info over de verwerking van je gegevens, overeenkomstig de GDPR van 25 mei 2018.
 • Om een goede dienstverlening te kunnen bieden maken we gebruik van functionele en anonieme cookies, m.b.v. Fathom Analytics. Enkel voor het opvolgen van ons e-mailverkeer naar de behandelaars gebruiken we opening tracking cookies. Lees hierover meer in ons privacy beleid.
 • De IP-adressen van bezoekers worden voor beperkte tijd (1 week) bewaard, in het kader van het samenstellen en vermijden van dubbele registraties in de statistieken voor de behandelaars. In geval van meldingen van grensoverschrijdend gedrag of andere klachten kan Vind-een-Alternatief.nl de IP-adressen van eventuele relevante bezoekers van de betreffende behandelaarspagina voor langere tijd bewaren. We behouden het recht om deze IP-adressen en andere relevante vergaarde informatie m.b.t. de klacht over te maken aan politie en Gerecht in het kader van strafrechtelijk onderzoek.
 • Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden ga je ook akkoord met ons privacy-beleid.
 • Vind-een-Alternatief.nl is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

10. Contact

 • Vind-een-Alternatief.nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de hulpverlener hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is.
 • Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via het contactformulier. Noemenswaardige problemen of klachten kan de hulpverlener tevens via deze weg melden. Cliëntgebonden klachten worden niet behandeld.
 • Vind-een-Alternatief.nl biedt een online-helpdesk service en is niet telefonisch bereikbaar. Wanneer Vind-een-Alternatief.nl dit nodig acht, kunnen hulpverleners telefonisch gecontacteerd worden.

11. Storingen

 • Vind-een-Alternatief.nl is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden.
 • Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren. Vind-een-Alternatief.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade hierdoor.
 • Vind-een-Alternatief.nl kan niet garanderen dat de website ten alle tijden beschikbaar is.

12. Wijzigingen

 • Vind-een-Alternatief.nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit.
 • De domeinnamen kunnen gewijzigd worden.
 • Vind-een-Alternatief.nl heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, als ook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding.

Vind-een-Alternatief.nl is een project van I-Publicity comm.v. Vind-een-Alternatief.nl wordt beheerd door coaches en psychotherapeuten.